Điều kiện để trở thành Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường mầm non

 

Để trở thành Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non thì cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Về vấn đề này, IDJ Group xin được giải đáp như sau.

 

1. Hiệu trưởng trường mầm non

Hiệu trưởng do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền.

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non.

Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định.

– Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.

 

2. Phó Hiệu trưởng trường mầm non

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 3 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận phó hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

– Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.

Căn cứ pháp lý: Điều 16, 17 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT  ngày 13/02/2014 hợp nhất Quyết định về Điều lệ Trường mầm non.

 

Điều kiện để trở thành Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường mầm non

 

[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]