Điều kiện thành lập trường THPT nhiều cấp học

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học được quy định như sau:

– Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

– Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

Khi đáp ứng được những điều kiện nêu trên, bạn căn cứ vào Khoản 1 Điều 11 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học gồm:

– Đề án thành lập trường;

– Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

– Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

– Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

– Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

=> Nộp hồ sơ tại Phòng giáo dục và đào tạo (thuộc UBND cấp huyện)

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Trình tự, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học được quy định như sau:

– Sở giáo dục và đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT);

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS. Trường hợp chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường, cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

=> Như vậy, bạn có thể căn cứ theo những gì mình phân tích trên để giải đáp thắc mắc của mình nhé.

Trên đây là nội dung tư vấn về Điều kiện thành lập trường THPT nhiều cấp học. Để hiểu rõ chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT.

[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]