Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

Trước khi đi vào hoạt động, chủ đầu tư trường phải xin Quyết định Thành lập Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giấy phép Hoạt động tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Cơ sở pháp lý

• Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

• Nghị định 135/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

1. Đối tượng thực hiện xin Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

• Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã): nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập;

• Tổ chức, cá nhân: nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.

 

2. Điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

• Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

• Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

 

3. Hồ sơ xin Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

 

4. Trình tự thủ tục xin Quyết định thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ

Bước 1: Đối tượng thực hiện xin Quyết định thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến UBND cấp huyện;

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện;

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

• Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc

• Kết quả thực hiện: Quyết định Thành lập Trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lậptư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

5. Thủ tục xin Giấy phép Hoạt động trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Trước khi đi vào hoạt động thì cá nhân, tổ chức thành lập trường phải đáp ứng được các điều kiện hoạt động giáo dục quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2017/NĐ-CP và lập hồ sơ gửi tới Phòng giáo dục và đào tạo để đề nghị cho phép hoạt động. 

• Hồ sơ xin cấp Giấy phép Hoạt động trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

(1) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

(2) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

(3) Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên;

(4) Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

(5) Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;

(6) Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;

(7) Quy chế tổ chức và hoạt động trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

• Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

 

[content_block id=4692 slug=chan-trang-cac-bai-viet-kien-thuc-truong-hoc]